منابع

منابع : 

 

سایت مریض خونه کلیه مطالب خود را یا به صورت ترجمه و یا اقتباس از خبر گزاری های رسمی کشورنشرمی نماید .

همینطور  پزشکان و کارشناسانی که در زمینه های مختلف پزشکی و روانشناسی  فعالیت دارند به صورت گزینشی مطالبی را در اختیار ما قرار میدهند  و یا به پرسشهای کاربران پاسخ میدهند . وچون صرفا این مطالب در اختیار سایت مریض خونه میباشد لذا هر گونه نشرمجدد  منوط به اجازه از صاحب اثر میباشد .