بازدید این صفحه: 1578

وظایف بهورز در کنترل فشارخون بالا-غربالگری

وظایف بهورز در کنترل فشارخون بالا-غربالگری

  ۱_غربالگری

۲_ ارجاع(کلیک)

۳_ پیگیری و مراقبت(کلیک)

۴_ آموزش(کلیک)

****************************************************************************************************************************************************
براي تشخیص به موقع فشارخون بالا باید یک برنامه غربالگري جمعی براي جمعیت تحت پوشش اجرا گردد. در ابتدا لازم است اسامی ومشخصات کلیه افراد ۳۰ ساله و بالاتر(این گروه سنی بیشتر در معرض ابتلا به فشارخون بالا هستند) را از پوشه خانوار استخراج نموده و درفرم غربالگري فشارخون بالا ثبت نمایید . قبل از اجراي برنامه غربالگري و همچنین در حین برنامه بایستی برنامه آموزش همگانی در خصوص بیماري فشارخون بالا ، اهمیت این بیماري و عوارض ناشی از آن، تشخیص و درمان بموقع و مراقبت از بیماري، عوامل و رفتارهاي خطرزا اجراء کنید. این کار قطعا تاثیر مثبت در مراجعه افراد واجد شرایط خواهد داشت.سپس باید طبق برنامه ریزي انجام شده توسط کاردان مرکز ،روزانه (بر حسب تعداد تعیین شده) از افراد واجد شرایط براي انجام غربالگري دعوت بعمل آورید.ضمنا بایستی مواردي که لازم است قبل از اندازه گیري فشارخون رعایت شود(به نکات مورد توجه در اندازه گیري فشارخون مراجعه شود)، قبل از مراجعه به تمام افراد واجد شرایط آموزش دهید. پس از مراجعه فرد واجد شرایط به خانه بهداشت ، میبایست با رعایت تمام شرایط قبل و حین اندازهگیري فشارخون نسبت به اندازه گیري فشارخون اقدام و در فرم غربالگري فشارخون ثبت نمایید .این فعالیتها حتی الامکان باید در خانه بهداشت انجام شود.

        توجه:

افرادي که پس از تکمیل فرم غربالگري فشار خون بالا ، بعنوان فرد سالم شناخته شده اند ، می بایست هر سه سال یکبار به همراه سایرافرادي که به سن ۳۰ سالگی می رسند، طبق دستورالعمل مجددا در غربالگري بعدي شرکت داده شوند و فرم غربالگري فشارخون بالا براي آنها تکمیل شود .

   /مریض خونه/

فروش طرح گلدوزی