آرشیو دسته: اسلایدر

چاقی دوران کودکی-چاقی-بروز چاقی در کودکان-رفتارهاي غذایی اجتماعی-چاقی زایی-خاصیت چاقی زایی-مریض خونه-marizkhone

اثرات عوامل محیطی روي گسترش چاقی دوران کودکی

اثرات عوامل محیطی روي گسترش چاقی دوران کودکی پیشرفت هاي اخیر در تحقیقات ژنتیکی نشان داده جهش هاي ژنتیکی توجیه کننده ي روند روز افزون چاقی نیستند و عوامل محیطی و…

چاقی-علل چاقی-رژیم غذایی-اضافه وزن-چربی-مریض خونه-marizkhone

شناخت علل چاقی

شناخت علل چاقی عوامل محیطی مانند رژیم غذایی، فعالیت جسمانی و وضعیت سوخت وسازي، علل اصلی اضافه وزن محسوب می شوند و به نوبه خود تحت تاثیر ویژگیهاي ژنتیکی نیز قرار…