آرشیو دسته: تغذیه وسلامت

چاقی-عوامل موثر در بروز چاقی-محیط و رابطه ی ان با چاقی

عوامل رفتاري چاقی و اثرات محیطی

با وجود توافق هاي کلی در مورد اهمیت عوامل محیطی احتمالی تاثیر گذار روي چاقی مانند میزان دریافت انرژي، سطوح فعالیت جسمانی و نهایتاً وزن بدن، مدارك تجربی اندکی درخصوص رابطه…

عوامل متابولیکی-سوخت وساز-اضافه وزن-پیشگیري از اضافه وزن-مریض خونه-marizkhone

عوامل مربوط به سوخت وساز( عوامل متابولیکی)

عوامل مربوط به سوخت وساز( عوامل متابولیکی) نتایج تحقیقات نشان می دهد که برخی عوامل متابولیکی بالقوه در شروع چاقی تاثیر گذار می باشند. این عوامل شامل هزینه انرژي مصرفی زمان…