آرشیو تگ: آدرس بیمارستان امیراعلم تهران

خدمات بخش پاتولوژی بیمارستان امیراعلم تهران

بخش پاتولوژی بیمارستان امیراعلم تهران

بخش پاتولوژی بیمارستان امیراعلم تهران     آدرس : تهران_خیابان انقلاب(دروازه دولت)_ابتدای خیابان سعدی شمالی_بیمارستان امیراعلم تلفن:  ۹- ۶۶۷۰۶۱۰۶ و   ۴- ۶۶۷۲۷۰۶۰  و  ۴ – ۶۶۷۰۸۱۰۳  و  ۶۶۷۰۳۷۸۹ وب…

خدمات بخش آزمایشگاه بیمارستان امیراعلم تهران

بخش آزمایشگاه بیمارستان امیراعلم تهران

بخش آزمایشگاه بیمارستان امیراعلم تهران       آدرس : تهران_خیابان انقلاب(دروازه دولت)_ابتدای خیابان سعدی شمالی_بیمارستان امیراعلم تلفن:  ۹- ۶۶۷۰۶۱۰۶ و   ۴- ۶۶۷۲۷۰۶۰  و  ۴ – ۶۶۷۰۸۱۰۳  و  ۶۶۷۰۳۷۸۹…

خدمات درمانگاههای تخصصی بیمارستان امیراعلم تهران

درمانگاههای تخصصی بیمارستان امیراعلم تهران

درمانگاههای تخصصی بیمارستان امیراعلم تهران     آدرس : تهران_خیابان انقلاب(دروازه دولت)_ابتدای خیابان سعدی شمالی_بیمارستان امیراعلم تلفن:  ۹- ۶۶۷۰۶۱۰۶ و   ۴- ۶۶۷۲۷۰۶۰  و  ۴ – ۶۶۷۰۸۱۰۳  و  ۶۶۷۰۳۷۸۹ وب…