آرشیو تگ: آسم

تاثیر مصرف روغن ماهی در پیشگیری از آسم

تاثیر مصرف روغن ماهی در پیشگیری از آسم

تاثیر مصرف روغن ماهی در پیشگیری از آسم   نتایج تحقیق پژوهشگران دانشگاه روچستر نیویورک حاکی از آن است که مصرف محصولات حاوی اسیدچرب اُمگا-۳ می تواند منجر به کاهش تولید IgE…