آرشیو تگ: تلفن بیمارستان صدر تهران

بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان صدر تهران

بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان صدر تهران

بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان صدر تهران         آدرس:تهران_خیابان کریم خان زند،نرسیده به میدان ولیعصر،خیابان به آفرین_پلاک ۸_بیمارستان صدر(به آفرین) تلفن:۶۶۴۰۵۴۷۶ و ۶۶۴۶۳۹۷۱ و ۶۶۴۰۹۹۸۱ وب…

بخش بازتوانی قلب بیمارستان صدر تهران

بخش بازتوانی قلب بیمارستان صدر تهران

بخش بازتوانی قلب بیمارستان صدر تهران         آدرس:تهران_خیابان کریم خان زند،نرسیده به میدان ولیعصر،خیابان به آفرین_پلاک ۸_بیمارستان صدر(به آفرین) تلفن:۶۶۴۰۵۴۷۶ و ۶۶۴۶۳۹۷۱ و ۶۶۴۰۹۹۸۱ وب سایت:www.sadrhospital.ir فکس:۶۶۴۶۴۳۲۰…

بخش دندانپزشكی بیمارستان صدر تهران

بخش دندانپزشكی بیمارستان صدر تهران

بخش دندانپزشكی بیمارستان صدر تهران           آدرس:تهران_خیابان کریم خان زند،نرسیده به میدان ولیعصر،خیابان به آفرین_پلاک ۸_بیمارستان صدر(به آفرین) تلفن:۶۶۴۰۵۴۷۶ و ۶۶۴۶۳۹۷۱ و ۶۶۴۰۹۹۸۱ وب سایت:www.sadrhospital.ir فکس:۶۶۴۶۴۳۲۰…