آرشیو تگ: تنگی نفس ناگهانی

فشارخون-غربالگری-وظایف بهورز-کنترل فشارخون-تشخیص فشارخون-عوارض شارخون-اندازه گیري فشارخون-مریض خونه-بیمارستان-marizkhone-3

وظایف بهورز در کنترل فشارخون بالا-آموزش

وظایف بهورز در کنترل فشارخون بالا-آموزش ۱_غربالگری(کلیک) ۲_ ارجاع(کلیک) ۳_ پیگیری و مراقبت(کلیک)   ۴_ آموزش **************************************************************************************************************************************************** آموزش در مورد بیماري فشارخون بالا در چهار مرحله صورت می گیرد: _ آموزش…

فشارخون-غربالگری-وظایف بهورز-کنترل فشارخون-تشخیص فشارخون-عوارض شارخون-اندازه گیري فشارخون-مریض خونه-بیمارستان-marizkhone-2

وظایف بهورز در کنترل فشارخون بالا-پیگیری و مراقبت

وظایف بهورز در کنترل فشارخون بالا-پیگیری و مراقبت ۱_غربالگری(کلیک) ۲_ ارجاع(کلیک)   ۳_ پیگیری و مراقبت ۴_ آموزش(کلیک) **************************************************************************************************************************************************** مشخصات بیماران مبتلا به فشارخون بالاي شناخته شده قبلی و بیمارانی…

فشارخون-بیماري فشارخون-میانگین فشارخون-اختلال دید-تنگی نفس ناگهانی-درد قفسه سینه-اندازه گیري فشار-مریض خونه-بیمارستان-marizkhone

وظایف بهورز در کنترل فشارخون بالا-ارجاع

وظایف بهورز در کنترل فشارخون بالا-ارجاع ۱_غربالگری(کلیک)   ۲_ ارجاع ۳_ پیگیری و مراقبت(کلیک) ۴_ آموزش(کلیک) **************************************************************************************************************************************************** ۱_بعد ازتکمیل فرم غربالگري براي هر فرد ، اگر فرد داراي میانگین فشارخون…