آرشیو تگ: سایت بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران

واحد روانشناسی

واحد روانشناسی بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران

واحد روانشناسی بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران این واحد به عنوان زیر مجموعه سرویس روان پزشکی رابط-مشاور در کودکان و نوجوانان برای اولین بار در کشور در مرکز طبی کودکان…