آرشیو تگ: هزینه زایمان در بيمارستان تريتا – خصوصی

بخش ارتوپدی بیمارستان تریتا

بخش ارتوپدی بیمارستان تریتا تهران

بخش ارتوپدی بیمارستان تریتا تهران دکتر کاوه قرنی زاده بیوگرافی تحصیلی – پزشکی عمومی :علوم پزشکی تبریز۱۳۸۰ – تخصص ارتوپدی :بیمارستان شفایحیائیان –دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۳۸۶-۱۳۸۲،۲۰۰۷-۲۰۰۳ – رتبه اول…