آرشیو دسته: پیمایش

اختلال در نوشتن

اختلال در نوشتن

اختلال در نوشتن اهم مشکلات دانش آموزان در نوشتن نارسانویسی و چپ دستی است. الف) نارسانویسی:  این دانش آموز با وجود برخورداری از هوش طبیعی، در نوشتن دچار مشکل میباشند…